Mis on väärtus kliendile, ehk miks olla Itmees klient?

  IT-teenuse ostmise aluseks on ettevõtte või IT-juhi soov saada kindlustunnet nii IT-probleemide lahendamise sujuvuses kui ka tänapäevaste mõistlike ning vajalike IT-lahenduste kasutamist, siis see esitab omakorda meile meeskonnana ja teenuseosutajana konkreetsed ülesanded olla:

 • tehniliselt pädevad omades värskeid teadmisi ja tehnilise maailma uuendustega kaasas käimist.
 • samuti suhtlemise kvaliteet peab olema väga kõrgel tasemel.
 • meie meeskond peab kasutama selliseks tööks sobivaid tehnilisi/suhtlevaid ja administreerivaid töötajaid. Suhtlemise töökeelteks on inglise- eesti- ja vene keel.
 • Itmees omab väga pikalt it-abi valdkonnas tegutsemise tulemusel teisi hästitöötavaid ja tasemel koostööpartnereid, kellega koos me saame kliendile efektiivselt ja säästvalt projekte ja uuendusi läbi viia.
 • aega säästev läbi ülesehitatud süsteemsete ning koordineeritud töökäikude.
 • operatiivne tegutsemine.

Oskame suhelda hästi:

 • Oskame klienti kuulata, anda tagasisidet, et teha otsus, pakume It-partnerina suhtlemist klienti ümbritsevate teiste IT-osadega, võtame enda peale tehnilise kommunikatsiooni. Tõlgime tehnilist infot kliendile arusaadavasse vormi.
 • Peame oluliseks kliendiga suhtlemisprotsessi sujuvust, asjatundlikkust ja operatiivsust. Sellest tuleneb suur osa meeldiva ja jätkusuutliku koostöö tegemine ja hea tulemus.

Kiire ja operatiivne tegutsemine:

 • Meil on kontoris piisavalt igapäevaselt tehnikute ressurssi, et sissetulnud töösid ja kliendi tehnilisi muresid lahendama asuda.
 • Korraldame oma tööpäevad teadlikult selliselt, et tehnikul oleks võimalus lülituda peatselt probleemi lahendamisse ja tagada kiirelt kliendile it-abi saamine.
 • Meeskonna töö on organiseeritud omavahelise info jaotamise ja vahetamise põhiselt, see tagab pideva jaotunud kompetentsi ja oskusteabe taseme ning suutlikkuse laias ulatuses it-abi teenust osutada.
 • Oleme kliendile mugavalt kättesaadavad Itmees kliendikeskuse kaudu, kelle tööks on pöördumise asjatundlik vastuvõtmine ja sõbralik suhtlemine. Klient saab operatiivselt juhiseid ja vastuseid ning peame oluliseks kliendile sobivat ajaplaneerimist. Probleemi ja töösisu fikseerimisel Keskuse poolt, saab tehnikute meeskond ülesande töötellimuse täpse sisuga ja vajalike andmetega.

Mõistlik hind – soodne:

 • Saavutame kliendile ajalise ja ka samas rahalise võidu – see tuleneb arvuti ja it-probleemide tulemuslikuks lahendamiseks lähtumist kliendi arvuti- ja klienditööde ajaloo andmetest ning nende olemasolule tuginedes – tööde raporti põhine logi.
 • Oskame kliendiga tõhusalt rääkida ning suunavate küsimuste abil kiiremini probleemi lahendamiseni jõuda.

Universaalsus tehnilistes töödes:

 • Läheneme kõikidele projektidele või tehnilistele lähteülesannetele kliendi jaoks erinevaid osapooli ühendava esindajana ning oleme vastavalt vajadusele kas projekti juhtimise või -teostaja rollis. Meil on suutlikkus projekti juhtida olles keskne lüli kõikides asjaajamistes ja vajalike toodete ja seadmete tarnimise ja paigaldamise ning seadistamise töödes.
 • Saame nõustada ja soovitada erinevate Tootjate toodete, seadmete ja nende funktsionaalsuste osas. Itmees ei ole seotud mingi konkreetse ühe Tootjaga, vaid me oleme kursis erinevate sobivate lahenduste osas, seeläbi saame leida rohkem vasteid konkreetse kliendi eelistustele ja ka soovitud hinnaklassi arvestades.

Pikaaegne kogemus ja sellest tulenev kokkulepitud tulemuse garantii:

 • Põhiline kasu kliendi jaoks tuleneb sellest, et meil on meeskonnana pikaajaline ja mitmekülgne kogemusbaas kõikidest tehnilistest tööülesannetest – teame kogemuse põhjal mis on vaja süsteemi ülesehitamiseks või lahendamiseks etapina läbi teha, mis järjekorras, mida kaasates ja kuidas seda teha mõistlikult.
 • Oskame leida skeemid, mis annavad kliendi probleemile soovitud tulemuse.

Kliendil on mugav osta teenust:

 • Organiseeritus – tööprotsesside sujuvus.
 • Kindlustunne – usaldus. Kõik ühest kohast: it-teenused ja sinna juurde käivad it-tooted
  (IT-abi teeninduskeskus).
 • Oleme reaalselt kliendile olemas ja suhtleme aktiivselt, kiirelt teenus läbi e-teenuse.
 • Reaalne kontor kuhu klient saab tulla (Arvutiteenindus).
 • Tehniku kliendi juurde kohaletulemise võimalus (tehniku väljakutsed).

Teenuseosutajana stabiilsus, jätkusuutlikkus, usaldusväärsus:

 • Itmees firma on it-abi teenuste sektoris töötanud alates aastast 2004, oleme suutnud stabiilselt olla meie klientide erinevas ulatuses tehniliste vajaduste lahendamisele orienteeritud. Töötame alati nii, et tehniline tulemuslikkus on oluline protsessi osa, mis tuleneb koostööna kliendiga ausast ja selgest suhtlemisest.
 • Kliendisuhte jätkusuutlikkus on tagatud piisavast infovahetusest ja tulevikule suunatud kaasamõtlemisest ning erinevate võimaluste ja tehniliste variantide väljapakkumisest.
 • Usaldusväärsus on loomulik osa meie tööst nii seadmete, süsteemide kui kõikide tööks vajalike andmete osas. See printsiip kajastub kõikides meie tööprotsessides. Kliendipoolsel vajadusel sõlmime kliendiga täiendavalt konfidentsiaalsuse kokkuleppeid ja lepime kokku erinevaid turvalisuse tagamise skeeme.