Ostu-ja tarnetingimused

Müüjaks on Itmees Eesti OÜ registrikood 11092146, aadressiga Mustamäe tee 5, Tallinn. Kontakttelefon +372 6828 880 ja e-mail itmees@itmees.ee.

Käesolevates ostutingimustes reguleerimata küsimustes juhindutakse Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest.

Ostjaks võib olla vähemalt 18-aastane füüsiline isik ja iga juriidiline isik, kes enne tellimuse teostamist kinnitab, et on käesolevate tingimustega tutvunud ning vabatahtlikult nõustub kõigi käesoleva tingimuste punktidega ja võtab endale kohustuse ka neid täita. Ostutingimustes kasutatakse terminit ostja ka tarbijast ostja suhtes.

Käesolevad ostutingimused on ostjaga e-poe vahendusel sõlmitava müügilepingu vaieldamatuks ja lahutamatuks osaks, reguleerides müüja ja ostja vahelist õigussuhet.

Kui ostjaks on juriidiline isik, siis eeldab müüja, et juriidilise isiku nimel tellimuse esitaja omab sellise tehingu tegemiseks kõiki õigusi ja volitusi. Kahtluse korral on müüjal õigus tellimuse täitmine peatada, see katkestada või kauba väljastamisest keelduda kuni ostja esindusõiguse tõendamiseni ostja poolt.

Kõik e-poe hinnad sisaldavad Eesti Vabariigis ostutehingu sooritamise hetkel kehtivat käibemaksu, samuti muid riiklikke või kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud makse.

Ostja kohustub kasutama itmees.ee e-poe teenust heas usus ning juhindudes müüja poolt kehtestatud ostutingimustest. Müüja säilitab käesolevad ostutingimused koos ostja tellimusega enda andmebaasis.

Ostja vastutab kõikide e-poe ja selle vahendusel ostetud toodete kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude e-poe kasutamisest põhjustatud kulutuste eest. Ostja vastutab ostutingimuste, seaduste või heade kommete vastasest e-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest müüjale, teistele e-poe kasutajatele või kolmandatele isikutele.

Müüjal on õigus tellimuse täitmine peatada ning esitatud tellimus tühistada juhul, kui on alust arvata, et tellimuse esitas piiratud teovõimega isik ilma seadusliku esindaja eelneva nõusolekuta või isikul puudub tellimuse esitamiseks vajalik esindusõigus või on ilmnenud mõni muu fakt, mis annab alust arvata, et tellimust ei esitatud hea usu ja mõistlikkuse põhimõtteid arvesse võttes.

Ostja ja müüja vahel sõlmitud lepingule kohaldatakse Eesti õigust. Kui tarbijast ostja elukoht on Eestis, lahendatakse lepingust tulenevad vaidlused Eesti kohtus. Kui tarbijast ostja elukoht on mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis, lahendatakse lepingust tulenevad vaidlused Eestis või selle Euroopa Liidu liikmesriigi kohtus, kus asub tarbijast alaline ostja elukoht või kättetoimetamisaadress, millele tarbijast ostja on kauba tellinud. Muudel juhtudel lahendatakse lepingust tulenevad vaidlused kõikidel juhtudel Eesti kohtus.

E-POE KASUTAJAKS REGISTREERIMINE

E-poe kasutajaks registreerimist ei toimu.

Müüja võtab tellimusi vastu ainult e-poe tellimiskeskkonna kaudu, e-maili itmees@itmees.ee teel või kontoris kohapeal. Muul viisil edastatud tellimused täitmisele ei kuulu.

TOODETE TELLIMISEGA SEOTUD INFO

Toote kirjeldus on järgmine:

toote nimetus;

tootekood;

saadavus;

tootja poolt kehtestatud müügigarantii pikkus

hind (1 tk kohta, koos käibemaksuga);

pilt (mis oma olemuselt on illustratiivne ja võib erineda tegelikkusest);

tehniline info (kui see on müüjale teada);

Lisavõimalused tootelehel:

lisa ostukorvi;

Toote saadavuse markeeringud tähendavad:

1 olemas Arvutiteeninduses (saab lisaks tellida) – (toode on müüja esinduses kohapeal olemas, saab lisaks tellida)

Toode on laost otsas. Toote asendamiseks või tellimiseks võtke palun meiega ühendust – (tellimuse täpsustamiseks tuleb saata päring)

OSTUKORV

Ostukorvis sisaldub ostja jaoks järgmine info:

valitud toote nimetus;

tootekood;

tükihind;

kogus (koguseid saab muuta vajutades kas miinus või plussmärgil või kui soovitakse märkida kindlat kogust, siis tuleb vajutada numbrile pärast mida avaneb lahter, kuhu saab soovitud koguse numbrina märkida);

rea summa (vastavalt mitu tk olete soovinud osta);

summa kokku, kus nähtub kogu ostukorvi maksumus (koos käibemaksuga ja ilma);

OSTU VORMISTAMINE

Ostu soovi ning ostukorvis olevate toodete sobivuse korral on võimalik sooritada tellimus vajutades nupule “Kinnita ja maksa”.

Tellimiseks tuleb valida sobiv kättetoimetamisviis ja -aadress ning ostja andmed. Tasuda saab e-poe tellimuse ülekandega. Sularahas saab tasuda Itmees Eesti OÜ kontoris kohapeal. Tellimuse esitamisega võtab ostja kohustuse tellitu eest tasuda. Toote puhul, mille esemeks on digitaalne sisu, kinnitab ostja tellimuse esitamisega muu hulgas toote edastamise alustamise soovi ning tarbijast ostja korral ka arusaamist, et sellega kaotab tarbijast ostja seadusjärgse 14-päevase taganemisõiguse. Senikaua kuni ostja ei ole tellitu eest tasunud, puudub müüjal kohustus asuda tellimust täitma.

Tellimise hetkel on nähtav järgnev informatsioon:

tellija andmed;

ostukorvi maksumus;

kättetoimetamise viis (võimalik on valida ise järele tulemise, pakiautomaadi kaudu, ITmees tehniku transport koos paigaldusega Tallinn ja kullerteenuse kasutamise vahel)

kommentaar tellimusele (võimalik lisada kommentaar juhuks, kui see on tellimuse täitmiseks oluline);

kättetoimetamisaadress (olemasolevat aadressi on võimalik muuta vajutades “saada teisele aadressile” nupule);

kui kõik vastab ostja poolt soovitule, tuleb vajutada ostutingimustega tutvumise nupule ning nupule „Jätka“ pärast kõnealuste tingimustega tutvumist.

Müüja kinnitab tellimuse saamist e-kirja teel.

KAUBA PAKENDAMINE

Kauba pakendamiseks taaskasutatakse pakendeid, millistega on tarnitud tooteid müüjale. Ostjal on võimalik pakendid tasuta tagastada punktidesse, millistele on viidatud www.kuhuviia.ee  lehel, kuhu on koondatud info pakendijäätmete avalike kogumiskohtade kohta ning ostja saab vajaduse korral ise valida, millist punkti kasutada soovib.

KAUBA KÄTTETOIMETAMINE

Kaup toimetatakse ostjani kullerteenust kasutades hiljemalt järgmisel tööpäeval, kui ostja on nii määranud ja kaup on laos olemas. Kui kaupa laos pole, toimetatakse kaup kullerteenust kasutades ostjani üldjuhul 3 tööpäeva jooksul pärast kauba jõudmist müüja esindusse. Müüjal on õigus kasutada ostja poolt valitud kullerteenusest erinevat kullerteenust olukorras, kus alternatiivset kullerteenust kasutades saab toimetada kauba ostjani kiiremini.

Kullerteenus hõlmab kulleri poolt kauba toimetamist ostja poolt märgitud kättesaamisaadressile.

Juhul, kui kauba kättetoimetamine ebaõnnestub kullerist sõltumatutel põhjustel kahel järjestikusel korral, tuuakse kaup müüja esindusse tagasi. Sellisel juhul on ostjal võimalik tulla kaubale järele müüja esindusse või paluda müüjal saata kaup uuesti kullerteenuse vahendusel ostja poolt märgitud kättesaamisaadressile millisel juhul kohustub ostja tasuma müüjale täiendava saatekulu.

Soovi korral võib ostja kauba kätte saada müüja esindusest. Sellisel juhul peab tellides tegema vastava valiku. Ostjat teavitatakse kauba jõudmisest müüja esindusse e-maili teel. Ostja kohustub 10 päeva jooksul teatise saamisest kaubale müüja esindusse järele tulema või teavitama müüjat enne nimetatud tähtaja saabumist selle kohustuse täitmise ajutisest võimatusest, selle põhjustest ning kaubale järele tulemiseks sobilikust ajast. Ühtlasi võib ostja teatises määrata endale esindaja, kes ostja asemel kaubale järele tuleb. Esindaja kasutamise soovi sisaldav teatis peab olema omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud. Juhul, kui ostja ei tule kaubale müüjat sellest eelnevalt teavitamata tähtaegselt järele, on müüjal õigus nõuda kauba hoiustamise eest hüvitist. Juhul, kui ostja ei tule kaubale siiski kolme kuu jooksul alates esimese e-mail teavituse saatmisest järele, kaotab ostja õiguse nõuda kauba üleandmist ning kasutada õiguskaitsevahendeid. Sellisel juhul on müüjal õigus kaup uuesti realiseerida.

Veebipoes tooteinfo juures on oluline panna tähele tarnetähtaega, sest mõnedest ladudest kauba kohaletoimetamise periood võib olla pikem kui 3 tööpäeva. Kui tarnetes esineb müüjast sõltumatuid viivitusi (näiteks kaup on saanud otsa, kullerfirmal on ootamatud probleemid jms), siis võetakse müüja esindusest ostjaga ühendust ja selgitatakse asjaolusid ning tähtaegu.

Füüsilisest isikust ostjale ja juriidilisest isikust ostja esindajale antakse kaup kätte isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kauba vastuvõtja esindusõiguses kahtlemise korral on müüja töötajatel õigus seda kontrollida.

Ostja peab kauba vastuvõtmisel kontrollima vastuvõetava kauba pakendi(te) vastavust tellimusele ja saatelehele ning tuvastama, et kauba pakendi(te)l ei esineks enne nende avamist ühtegi nähtavat puudust. Ostja kohustub teavitama kullerit koheselt kõikidest nähtavatest puudustest pakendi(te)l.

Ostja kohustub avama kauba pakendi 2 päeva jooksul selle vastuvõtmisest ning kontrollima kauba koguse ja komplekteerituse vastavust tellimusele ja saatelehele ning tuvastama, et kaubal ei esineks ühtegi nähtavat puudust.

Juhul kui ostja avastab kauba pakendil või pakendi avamisel puuduse (nt kauba koguse, komplekteeritusse või muu nähtava mittevastavuse osas), siis kohustub ostja seda fikseerima (nt pildi tegemisega) ja saatma sellekohase teate koos lisadega (nt piltidega) müüjale. Ostja on kohustatud peatama puuduse avastamise hetkest kauba kasutamise, kokku panemise või lahti tegemise jms tegevuse ning tagama kauba ja pakendi säilivuse

TARBIJA TAGANEMISÕIGUS

Tarbijast ostjal on õigus vastavalt alltoodule taganeda ostu aluseks olevast müügilepingust 14 kalendripäeva jooksul alates toote kättesaamisest, mida tõendab tarbijast ostja allkiri toote saate- või vastuvõtmise lehel koos toote kättesaamise kuupäevaga. Müügilepingust taganemiseks peab tarbijast ostja esitama müüjale 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse, milles tarbijast ostja märgib, kas ta soovib lepingust taganemisel saada müüjalt toote ostuhinna väärtuses Itmees Eesti OÜ kinkekaardi või vahetada ostetud toote mõne muu müüja poolt pakutava toote vastu.

Tarbijast ostjal puudub õigus tarbija taganemisõigusele tuginedes müügilepingust taganeda pärast toote eest tasumist juhul, kui:

kui tarbija on sõlminud müügilepingu Müüja äriruumides;

tooteks on unikaalne asi, mis on valmistatud tarbijast ostja esitatud tingimuste kohaselt või on müüja poolt spetsiaalselt tarbijast ostjale tellitud, arvestades tarbijast ostja isiklikke vajadusi, mistõttu ei ole võimalik seda realiseerida kolmandatele isikutele;

tooteks on arvutitarkvara, arvutimängud, audio- ja videosalvestised ning selle sarnased tooted juhul, kui tarbijast ostja on avanud toote pakendi;

tooteks on sellise digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal;

tooteks on tooted, mis ei ole pärast pakendi avamist kõlblikud tagasisaatmiseks ning tarbijatele turustamiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel (sh kõrvaklapid jne), või kui tootel on selgelt näha toote kasutamise jälgi, mida saab tervisekaitse ning hügieenilisuse tagamise eesmärgil kõrvaldada üksnes ülemäära keerulise puhastamise ja desinfitseerimisega;

tooted või teenused, mille osas on seadusandja pidanud vajalikuks kehtestada taganemisõiguse kasutamise piirangu (võlaõigusseaduse § 53 lõige 4); või kui

taganemisõiguse kasutamine on vastuolus tarbija taganemisõiguse regulatsiooni eesmärgiga või on vastuolus hea usu põhimõttega.

Tarbijast ostjal puudub õigus proovida enne ning pärast taganemisavalduse esitamist e-poe kaudu ostetud tooteid muul viisil, kui seda võimaldatakse keskmises müüjaga samas tegevusvaldkonnas tegutseva ettevõte müügisaalis.

Tarbijast ostja poolt müügilepingust taganemise korral kohustub müüja tagastama tarbijast ostjale toote eest tasutud ostuhinna kui tarbijast ostja ei ole avaldanud teistsugust soovi. Müüja kannab ostja poolt tasutud ostuhinna tagastatud toote eest tarbijast ostja arvelduskontole hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates taganemisavalduse kättesaamisest eeldusel, et tarbijast ostja on tagastatava toote müüjale tagastanud või esitanud tõendi, et tagastatav toode on müüjale saadetud eeldusel, et ei esine alust ostjale tagastatava summa vähendamiseks või tasaarvestamiseks. Muud ostja kulud (nt pangakulud, intress vms) müüja poolt hüvitamisele ei kuulu. Juhul, kui toode on tarbijast ostja hinnangul puudusega, kohustub tarbijast ostja sellest müüjat taganemisavalduses teavitama ning puuduse enne toote tagastamist fikseerima (nt pildi tegemisega).

Tarbijast ostja poolt tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki toote pakendis sisaldunud esemeid, sh lisavarustust ja nende pakendeid). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus tootele on lisatud veel mõni toode, tuleb tarbijast ostjal tagastada kogu komplekt, st nii toode kui ka kõik sellele lisatu. Tagastatav toode ei tohi olla kasutatud. Toote kasutamiseks ei loeta toote olemuses, omadustes ja toimimises veendumist viisil nagu oleks see lubatav keskmises müüjaga samas tegevusvaldkonnas tegutseva ettevõte müügisaalis eeldusel, et selle käigus ei jäeta tootele selgelt nähtavaid ning üksnes ülemäärase keerukusega kõrvaldatavaid kasutamise jälgi. Tagastatava toote originaalpakend ei tohi olla rikutud ning peab olema kaubandusliku välimusega.

Kui tarbijast ostja poolt tagastatav toode (ja/või selle pakend) on halvenenud, vigastatud või kahjustunud, on müüjal õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine tarbijast ostjale tagastamisele kuuluva summaga. Juhul kui tagastataval tootel (ja/või selle pakendil) esinevad selgelt nähtavad ning üksnes ülemäära keerukusega kõrvaldatavad kasutamise jäljed, on müüjal õigus tasaarvestada tarbijalt ostjale tagastamisele kuuluva summaga kulutused, mida müüja tegi toote tarbijatele turustamiskõlblikkuse taastamiseks. Tasaarvestamiseks saadab müüja tarbijast ostjale tasaarvestamise avalduse tarbijast ostja poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui tarbijast ostja ei ole nõus tasaarvestamise teates või tarbijast ostjale esitatud hüvitise nõudes näidatud väärtuse vähenemisega, on tarbijast ostjal õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse võrdselt tarbijast ostja ja müüja vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ekspertiisi tulemusena selgelt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks.

Tarbijast ostja kohustub tarbija taganemisõigust kasutades tagastama toote müüja Itmees Eesti OÜ Tallinna (Mustamäe tee 5, Tallinn 10616) kontorisse viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest. Juhul, kui toote tagastamiseks kasutatakse mistahes posti- või kullerteenust, kohustub tarbijast ostja valima sellise teenusepakkuja, kes täidab temale antud käsundi mõistliku aja jooksul. Mõistlikuks ajaks loevad pooled kuni 7 kalendripäeva.

Kui tarbijast ostja taganeb müügilepingust kasutades 14-päevast taganemisõigust, jäävad tarbija kanda toote tagastamisega seotud otsesed kulud (sh transpordi- ja postikulud).

Tarbija taganemisõigusele tuginedes saab müügilepingust taganeda vaid tarbija (s.o füüsiline isik, kes teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega).

MÜÜJA TAGANEMISÕIGUS

Müüjal on muu hulgas õigus ostjaga sõlmitud müügilepingust taganeda olukorras, kus tehnilise vea tõttu on e-poes pakutava toote hind muutunud/muudetud võrreldes vastava toote tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja müüja ei ole toote juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt kaubale kehtestatud erihinnaga, ning müüja ei ole toodet ostjale veel ära saatnud/üle andnud. Müüjal on õigus sellisest müügilepingust taganeda 5 tööpäeva jooksul alates vigase hinnaga sõlmitud müügilepingust teadasaamisest, esitades ostjale vastavasisulise vormivaba avalduse. Müüja kohustub müügilepingust taganemise korral hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul tagastama ostjale toote eest müüjale tasutud ostuhinna ja transpordikulu. Muud ostja kulud (nt pangakulud, intress vms) müüja poolt hüvitamisele ei kuulu.

KAUBA MITTEVASTAVUS LEPINGULE

Toote sobivuse osas on võimalik saada konsultatsiooni müüja kontoris, müüja telefonilt +372 6828880 või saates e-kirja aadressile itmees@itmees.ee. Toote sobivuse müüjaga tellimuse esitamisele eelnevalt kooskõlastamata jätmisel ei vastuta müüja selle ostjale vajalikuks otstarbeks ja eesmärgiks mittesobivuse eest ega ka seetõttu ostjale tekkiva võimaliku kahju eest. Toote sobivuse kooskõlastamist müüjaga peab tõendama ostja.

Müüja vastutab toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb 2 aasta jooksul müüja poolt toote üleandmise kohustuse täitmisest tingimusel, et kõnealune mittevastavus oli olemas toote üleandmise kohustuse täitmise hetkel. Lisaks sellele võib toote suhtes kehtida tootja poolt antav müügigarantii, mille olemasolu ja pikkuse kohta leiab informatsiooni iga toote juures eraldi. Müügigarantii täpsemad tingimused on sätestatud müügigarantii teabelehes.

Tarbijast ostjal on õigus kasutada toote potentsiaalse lepingutingimuste mittevastavuse korral kõiki seaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid ning pöörduda kaebusega Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole, kelle pädevuses on lahendada tarbijast ostja ja müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel eeldusel, et vaidlusaluse toote või teenuse väärtus on 20 või enam eurot. Kaebuse läbivaatamine tarbijavaidluste komisjonis on pooltele tasuta. Juriidilistelt isikutelt kaupa tagasi ei osteta. Lisaks eelnevale võib tarbijast ostja kasutada e-poe kaudu sooritatud ostudest tulenevate vaidluste lahendamiseks Euroopa Liidu veebipõhist vaidluste lahendamise platvormi. Nimetatud platvorm on kättesaadav järgmiselt aadressilt: http://ec.europa.eu/odr.

Välistamata ostja teavitamiskohustusi, peab tarbijast ostja hiljemalt 2 kuu jooksul toote lepingutingimustele mittevastavuse ilmnemisest sellest müüjale teada andma. Ostja, kes on ostnud toote oma majandus- või kutsetegevuses, peab toote lepingutingimustele mittevastavusest müüjale teada andma hiljemalt 2 tööpäeva jooksul alates hetkest mil ostja sai või pidi saama mittevastavusest teada. Kõik eelnimetatud teated peavad olema esitatud vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning sisaldama teate esitaja nime ja kontaktandmed, selle esitamise kuupäeva, tootel puuduse ilmnemise kuupäeva, puuduse ja selle avastamise kirjeldust ning viidet ostu tõendavale dokumendile (nt arve). Hilisemaid pretensioone ei arvestata. Teavitamiskohustuse rikkumisel ei ole ostjal õigust lepingust taganeda ega kasutada muid õiguskaitsevahendeid müüja suhtes seonduvalt kauba mittevastavusega.

Ostjal on tootel puuduse esinemise korral õigus nõuda müüjalt toote tasuta parandamist või selle asendamist puudusteta toote vastu, selle võimatuse või ebamõistlikkuse korral aga taganeda müügilepingust eeldustel, et müüjal ei ole võimalik toodet parandada või asendada või parandamine ebaõnnestub või seda ei teostata mõistliku aja jooksul.

Majandus- või kutsetegevuses tegutseval ostjal (sh FIE) on õigus taganeda ostu aluseks olevast müügilepingust üksnes seaduses sätestatud alustel, mis kohalduvad majandus- või kutsetegevuses sõlmitud müügilepingutest taganemisele. Viimane peab enne müügilepingust taganemist dokumentaalselt tõendama müüjale taganemise aluseks olevate asjaolude esinemist. Kui müügilepingust on kehtivalt taganetud, tagastab müüja müügilepingu alusel saadud rahasummad 30 kalendripäeva jooksul, kuid mitte enne müügilepingu eseme tagastamist müüjale. Juhul, kui müügilepingust taganetakse enne müügilepingu esemeks oleva toote üleandmist ostjale, on müüjal õigus nõuda majandus- või kutsetegevuses tegutsevalt ostjalt leppetrahvi 25% müügilepingu hinnast ning tasaarvestada see tagastatava rahasummaga.

Müüja ei vastuta defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine. Müügilepingust tulenev müüja vastutus on piiratud toote maksumusega juhtudel, kus eelnev ei ole seadusega vastuolus.

E-POES SISALDUV INFO

Müüja annab endast parima, et informatsioon, mis sisaldub müüja veebilehel, oleks korrektne ja värske. Müüjal on õigus veebis olevat informatsiooni igal ajahetkel muuta, teha lisandusi ja muudatusi ning samas ka informatsiooni kas osaliselt või täielikult veebilehelt eemaldada.

Müüja jätab endale õiguse korrigeerida hindu vastavalt vajadusele sellest potentsiaalseid ostjaid eraldi ette teavitamata. Hindade muutumine ei oma tagasiulatuvat mõju juba tasutud, kuid mitte veel kätte toimetatud tellimustele. Müüja e-poes ja esinduses kohalolevate kaupade näidiste hinnad võivad erineda. Sellisel juhul loetakse kehtivaks müüja esinduses esitatud hind.

E-poes kajastatud info tegelikkusele mittevastavuse kahtluse tekkimise korral, on soovitatav võtta enne tellimuse esitamist müüjaga ühendust ning paluda müüjalt kahtlustuse kõrvaldamiseks selgitusi.

Müüja ei vastuta teiste ostukeskkondade kaudu (nt Hinnavaatlus) e-poes esitatud tellimuste sisu vastavuse eest tegelikkusele.

Küsimuste tekkimisel palun kirjutage meile e-posti teel itmees@itmees.ee või helistage tööpäeviti kell 8,30-17,00 telefonil +372 6828880.